Intro
TIGRINJA

ካልኣይ ኣርእስቲ፥ ደሞክራሲ፤ ድሕነትን ክብርታትን

ደሞክራሲ

ኖርወይ። ደሞክራስያዊት ሃገር እያ፣ ደሞክራሲ። ወኪል መንግስቲ ማለት እዩ፣ እዛ ሃገር። ብህዝቢ ብዝተመርጹ ፖሎቲከኛታት እትመሓደር ኮይና። ዝበዝሐ ህዝቢ ድማ ይውስን፣ ብኸምዚ መንገዲ ድማ እቲ ህዝቢ ስልጣን ይጭብጥ፣

ኣብ ኖርወይ። ምርጫታት ኣብ ከክልተ ዓመታት ይካየዱ። ሓፈሻዊ ምርጫ ድማ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት ይካየድ። ኣብቲ ሓፈሻዊ ምርጫ። ዜጋታት ንስቶርቲንግ ማለት ንፓርላማ ኖርወይ ወከልቲ ይመርጹ፣ ምርጫታት ብዓል-መዚ ከባብን ቤት-ምኽሪ ኣውራጃን ድማ ኣብ ኣርባዕተ ዓመታት ይካየድ።

እዚ ዌብሳይት'ዚ። መወሰኽታ ናይቲ ኣብ መምሃሪ መጽሓፍ ዝርከብ ካልኣይ ኣርእስቲ እዩ፣ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት። ብተወሳኺ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም፥

  • ታሪኽ ኖርወይ፥ ካልኣይ ውግእ ዓለም
  • ስቶርቲንግ
  • ፖለቲካዊ ሰልፍታት
  • መንግስቲ
  • ስርዓተ-ሕጊ ኖርወይ
  • ማዕርነት ጾታታት
  • ንግስነት
  • ሃገራዊ መዓልቲ ኖርወይ
©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no