Intro
TIGRINJA

ቀዳማይ ኣርእስቲ፥ ስደተኛታት ኣብ ኖርወይ

እዚ መብርሂ። እቶም ድሕሪ 1940 ናብ ኖርወይ ዝመጹ መብዛሕትኦም ስደተኛታት። ካበየኖት ሃገራት ከምዝመጹ ዘርኢ እዩ፣ እዚ ድማ ብቐሊል መንገዲ ዘርኢ ሓጺር-መግለጺ እዩ፣

እዚ ዌብሳይት'ዚ። መወሰኽታ ናይቲ ኣብ መምሃሪ መጽሓõ ዝርከብ ቀዳማይ ኣርእስቲ እዩ፣ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ድማ ከተንቡብ ትኽእሉ፥

  • ፍቓድ መንበሪ
  • ምትእኽኻብ ቤተሰብ
  • መፋለጢ ወይ መባእታዊ ፕሮግራም (Introductory programme)
  • ስልጠና ቋንቛ ኖርወይ፥ መሰላትን ግቡኣትን
  • ስልጠና ቋንቛ ኖርወይ፥ ሰለስተ ዝተፈላለዩ መንገድታት (ትራክ)
  • ታሪኽ ኖርወይ፥ ስደት ወጻእተኛታት ናብ ኖርወይን ስደት ኖርወጃውያንን
  • ብዙሓት ላሃጃታት - ክልተ ቅርጽታት-ኣጸሓሕፋ ቋንቛ ኖርወይ
©James Schnef/Getty Images©James Schnef/Getty Images

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no