Intro
TIGRINJA

ስልጠና ቋንቛ ኖርወይ፥ ሰለስተ ዝተፈላለዩ መንገድታት (ትራክ)

ንዓቕመ-ኣዳም ዝበጽሑ (ልዕል 18 ዓመቶም) ስደተኛታት ዝውሃብ ኩሉ ስልጠና ቋንቛ ኖርወይ። ናቱ ዝኾነ ስርዓተ-ትምህርቲ ይኽተል፣ እዚ ስርዓተ-ትምህርቲ። ብስቶርቲንግ ዝተፈቕደ እዩ፣ እዚ ስርዓተ-ትምህርቲ። እቶም ክምሃሩ ዘለዎም ኣርእስታትን ተሳተፍቲ ክበጽሕዎም ዘለዎም ሸቶታት ፍልጠትን ዝገልጽ እዩ፣ ናይዚ ስልጠና ቀንዲ ዕላማ። ተሳተፍቲ። ቋንቛ ኖርወይ ንኽምሃሩን ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኖርወይ መሰረታዊ ፍልጠት ንኽውንኑን እዩ፣

ኣብ ኣደ ቋንቛኦምን ናይ ዝሓለፈ እዋን ትምህርቶምን ምርኩስ ብምግባር። ነቲ ስልጠና። ብዝተፈላለዩ ሰለስተ መንገድታት (ትራክ) ክከታተሉ ይኽእሉ፣ ተሳተፍቲ። ኣብ ግዜ ስልጠና። ካብ ሓደ መንገዲ (ትራክ) ናብቲ ካልእ ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም፣ እቲ ሸቶ ድማ ናይ ዘረባን ጽሑፍን ቋንቛ ኖርወይ ንኽርድኡን ብቋንቛ ኖርወይ ክዛረቡን ክጽሕፉን መታን ክኽእሉን እዩ፣

ቀዳማይ መንገዲ (ትራክ)

እዚ መንገዲ (ትራክ)። ነቶም ውሑድ ትምህርቲ ዘለዎም ወይ ትምህርቲ ዘይብሎም ተሳተፍቲ ዝሰማማዕ እዩ፣ ገለ ተሳተፍቲ። ብኣደ ቋንቛኦም ከንብቡ ወይ ክጽሕፉ ኣይክእሉን እዮም፣

ካልኣይ መንገዲ (ትራክ)

እዚ መንገዲ (ትራክ)። ነቶም ገለ ትምህርቲ ዘለዎም ተሳተፍቲ ዝሰማማዕ እዩ፣

ሳልሳይ መንገዲ (ትራክ)

እዚ መንገዲ (ትራክ)። ነቶም ብዙሕ ትምህርቲ ዘለዎም ተሳተፍቲ ዝሰማማዕ እዩ፣ ብዙሓት። ዝልዓለ ትምህርቲ ወይ ብቕዓት ዘለዎም እዮም፣

እዚ ስልጠና ምስተወደአ። ፈተና ክውሰድ ይከኣል እዩ፣ ዝተፈላለየ ደረጃ-ክብደት ዘለዎም ኣርባዕተ ፈተናታት ተዳልዮም ይርከቡ፣ ንሳቶም ድማ ፈተና ቋንቛ ኖርወይ 1፤ ፈተና ቋንቛ ኖርወይ 2፤ ፈተና ቋንቛ ኖርወይ 3 ከምኡውን ፈተና ቋንቛ ኖርወይ 4 እዮም፣

እቲ ምሉእ ስርዓተ-ትምህርቲ ኣብ ቮክስ ዌብሳይት (VOX’s website) ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፣

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no