Intro
TIGRINJA

ራብዓይ ኣርእስቲ። ቤት ትምህርቲ፤ ትምህርትን ምውናን ሞያን

ስርዓተ-ትምህርቲ ኖርወይ። ካብ ቤት ትምህርቲ መዋእለ-ህጻናት ክሳብ ዩኒቨርሲታትን ላዕለዎት ኮሌጃትን ዝሽፍን እዩ፣ ትምህርቲ መባእታን ታሕተዋይ ካልኣይ ደረጃን። 10 ዓመታት ዝወስድ ኮይኑ። ንኹሉ ሰብ ድማ ግድነታዊ እዩ፣ መብዛሕቶም ቆልዑ። ኣብ ናይ መንግስቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ይምሃሩ፥ ኣስታት 2% ቆልዑ ጥራይ ድማ ኣብ ናይ ውልቂ ኣብያተ-ትምህርቲ ይምሃሩ፣ ቤት ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃ። ግድነታዊ ኣይኮነን፥ ኮይኑ ግን 95% ካብ መንእሰያት። ግዱድ ትምህርቲ ምስወድኡ። ኣብ ትምህርቲ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ይቕጽሉ፣ ኣብ ኖርወይ ዘለዋ ናይ መንግስቲ ኣብያተ-ትምህርቲ። ብናጻ የምህራ፥ ከምኡውን ኣብያተ-ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃ”፤ ላዕለዎት ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ብናጻ እየን፣

©Mathias Tunger/All Over Press©Mathias Tunger/All Over Press

እዚ ዌብሳይት'ዚ። መወሰኽታ ኣብ መምሃሪ መጽሓፍ ናይ ዝርከብ ራብዓይ ኣርእስቲ እዩ፣ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ብዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ፥

  • ትምህርቲ መባእታን ታሕተዋይ ካልኣይ ደረጃን
  • ትምህርቲ መባእታን ታሕተዋይ ካልኣይ ደረጃን ንዓበይቲ
  • ዩኒቨርሲታትን ላዕለዎት ኮሌጃትን
  • መረጋገጺ ናይ ወጻኢ ትምህርትን ሞያዊ ትምህርትን
  • መንግስታዊ ማዕከን ልቓሕ ንትምህርቲ (State Educational Loan Fund)
  • ትምህርቲ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ንዓበይቲ
  • ሓጺር ታሪኽ ትምህርቲ ኖርወይ

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no