Intro
TIGRINJA

ሓምሻይ ኣርእስቲ። ስራሕ፤ ህይወት ኣብ ስራሕን ዕዳጋ ዕዮን

ኣብ ኖርወይ ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ዓቕሚ-ኣዳም ዝበጽሐ ህዝቢ። ይሰርሕ እዩ፣ ከባቢ 70% ካብ ደቀኣንስትዮ። ከምኡውን 80% ካብ ደቀተባዕትዮ ይሰርሑ እዮም፣ ካብተን ዝሰርሓ ደቀንስትዮ ዳርጋ ፍርቀን። ናይ ፍርቂ-ግዜ ስራሕ (part-time) ዝሰርሓ ክኾና ከለዋ። ካብቶም ዝሰርሑ ደmተባዕትዮ ግን 13% ጥራይ ናይ ፍርቂ-ግዜ ስራሕ ይሰርሑ፣ ኣብ 2003። 55.6% ካብቶም ናይ ፈለማ ትውልዲ ስደተኛታት። ኣብ ዝኽፈሎ ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም፣

እቶም ዘይሰርሑ ሰባት ድማ ንኣብነት ተማሃሮ፤ ኣንስቲ ሓዳር፤ ተቐበልቲ ሓገዝን ደለይቲ ስራሕን ይርከብዎም፣

3.6% ዓቕሚ-ኣዳም ካብ ዝበጽሑ ሰባት። ደለይቲ ስራሕ እዮም (ሚያዝያ 2005)፣ ደላዪ ስራሕ ምዃን ማለት ኣብዚ ግዜ’ዚ እትኽፈሎ ስራሕ ዘይብልካ ኮይንካ። ስራሕ ግን እተናዲ ዘለኻን ስራሕ ምስትረክብ ድማ ብኡንብኡ ነቲ ስራሕ ንኽትቅበል ድሉው ኴንካ ምጽናሕን ማለት እዩ፣ 9% ካብቶም ስደተኛታት። ደለይቲ ስራሕ እዮም (2005)፣

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

እዚ ዌብሳይት'ዚ። መወሰኽታ ናይቲ ኣብ መምሃሪ መጽሓፍ ዝርከብ ሓምሻይ ኣርእስቲ  እዩ፣ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ብዝያዳ ከተንብቡ መታን ክትክእሉ ድማ እንሆ፥

  • ምምሕዳር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኖርወይ (NAV)
  • ማሕበራት ሰራሕተኛታት
  • ታሪኽ ህይወት (CV)
  • መመልከቲ ስራሕ
  • ኣዋጅ ሓለዋ ሰራሕተኛን ሃዋሁ ስራሕን ከምኡውን ኣዋጅ ዕረፍቲ
  • ካብ ስራሕ ምትራፍ
  • ናይ ገዛእ ርእስኻ ትካል ምጅማር

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no